medium text sizelarge text sizelarge text and high contrast

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin. Faigh tuilleadh eolais.

Contact us

You can contact our Mortgage Arrears Information Helpline on 0761 07 4050

Forbhreathnú: D’úinéirí tí

Tá líon na ndaoine a bhfuil deacrachtaí orthu a gcuid aisíocaíochtaí morgáiste a dhéanamh ag dul i méid. Má bhíonn tusa i gcás den sórt sin, tá roinnt foinsí comhairle agus cabhrach ar fáil duit.

Tugann MABS, an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid comhairle mhionsonraithe chun déileáil le riaráistí cíosa chomh maith le foirmeacha eile fiachais a bhfuil fadhb leo. Bíonn líne cabhrach MABS, 1890 283 438, oscailte ón 9rn go 8in, Luan go hAoine. Tá líonra d’ionaid ar fud na tíre ag MABS freisin, agus tá sainchomhairleoirí airgid ag obair iontu.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil chun faisnéis agus comhairle duine ar dhuine a fháil, glaoch a chur ar an Seirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar Íosghlao 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9rn go 8in, nó logáil isteach ar an láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Is cosúil go bhfuil tú ag éileamh Faoiseamh ar Ús Morgáiste cheana féin.

Má laghdaítear d’ioncam, is féidir go mbeidh tú incháilithe Fordheontas Ús Morgáiste a fháil. Tugann an íocaíocht sheachtainiúil seo ó FSS tacaíocht ghearrthéarmach duit chun cabhrú leat le d’íocaíochtaí ús morgáiste. Ní thabharfar cúnamh duit ach amháin le sciar úis na n-aisíocaíochtaí morgáiste atá agat. Ní thabharfar cúnamh duit leis an sciar a ghlanann an iasacht í féin.

Is féidir go mbeidh tú in ann méid áirithe ioncaim bhreise a thuilleamh le cabhrú le d’aisíocaíochtaí morgáiste má tá seomra nó seomraí breise agat i do theach. Faoin Scéim Seomra ar cíos, má ligeann tú seomra (nó seomraí) i do theach féin ar cíos le tionóntaí príobháideacha, beidh suas le €10,000 den ioncam cíosa in aon bhliain chánach amháin díolmhaithe ó cháin ioncaim. Ní gá duit clárú mar thiarna talún, leabhar cíosa a sholáthar nó a chinntiú go dtagann an chóiríocht le híoschaighdeáin fhisiciúla ar bith. Más mac nó iníon leat an té atá ag tógáil an seomra ar cíos, áfach, ní féidir leat an faoiseamh cánach a fháil.

Bíonn an chuid is mó de mhorgáistí príobháideacha tí clúdaithe ag beartas um chosaint morgáiste a thagann i bhfeidhm má fhaigheann tú bás. D’fhéadfadh sé go mbeidh beartas um aisíocaíocht morgáiste nó árachas de chineál éigin eile agat a thabharfaidh tacaíocht airgeadais duit sa chás go gcaillfidh tú do phost nó go dtitfidh d’ioncam ar chúiseanna eile. Léigh tuilleadh faoi pholasaithe um chosaint morgáiste agus um aisíocaíocht morgáiste.

Seans go mbeidh deacrachtaí agat fós d’aisíocaíochtaí morgáiste a choinneáil suas. Más amhlaidh atá, is é an chéad rud ba cheart duit a dhéanamh ná dul i dteagmháil le hiasachtóir do mhorgáiste agus do chás a chur in iúl dóibh. Ní mór d’iasachtóirí cloí le sainchóid iompair agus iad ag déileáil le daoine a bhfuil fadhbanna acu a morgáiste a íoc ar ais, agus fanacht dhá mhí dhéag ar a laghad roimh imeachtaí athshealbhaithe a thionscnamh. Tugan ár ndoiciméad maidir le riaráistí morgáiste tuilleadh eolais mar gheall ar seo.

Tá ar iasachtóirí cloí le cóid áirirthe iompair agus iad ag plé le daoine a bhfuil fadhbanna acu a morgáistí a íoc, agus caithfidh siad fanacht 12 mhí ar a laghad sula dtosaíonn siad cursaí athshealbhaithe. Faigh tuilleadh eolais inár ndoiciméid ar chóid um chosaint tomhaltóirí agus fiachas morgáiste agus ar an bPróiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (MARP).

Mar rogha deiridh, is féidir go rachaidh an t-iasachtóir i mbun an phróisis dhlíthiúil chun do theach a athshealbhú. Tugaimid roinnt faisnéise ar an láithreán gréasáin seo maidir le cad ba chóir duit a dhéanamh má chailleann tú do theach.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 09/03/2010